Maskindirektivet

Den 29. december 2009 trådte det nye maskindirektiv i kraft. Det er en opdatering af de fælles EU-regler som har eksisteret siden 1995 for maskinbyggere og leverandører.

 Maskindirektivet består af to forskellige dele:

En del behandler hvordan man skal certificere en maskine for at kunne sælge den på det europæiske marked. Den sætter et antal krav på hvordan certificeringen skal foregå og hvilken dokumentation på maskinen som behøves at laves.

Den anden del består af de grundlæggende sikkerhedskrav som skal være opfyldte for at kunne sælge en maskine. Det handler f.eks. om at producenten skal udføre en risikobedømmelse på maskinen og sørge for at fjerne de risikoer som findes ved transport, montering, drift og vedligehold af maskinen. Desuden stilles krav på f.eks. ergonomi, støj, nødstop, styresystem, bevægelige dele og hvordan maskinen skal opføre sig ved start og stop.

Hvad er ændret?

Det nye direktiv indebærer ikke nogle omvæltende forskelle i forhold til det gamle, men store dele er omarbejdet og gjort tydeligere. Nedenfor følger en liste på nogle af de vigtigere ændringer:

• Tilpasningsområdet er tydeliggjort

Afgrænsningen i forhold til andre direktiver (f.eks. lavspænding og elevatorer) er tydeliggjort. Hvilke maskiner som omfattes og ikke omfattes af direktivet er færdiggjort.

• Kravet på delvis færdigbygget maskiner er gjort tydeligere

Der fandtes krav i det gamle maskindirektiv om hvordan delvis færdiggjorte maskiner skulle håndteres men disse var ikke så tydelige. Nu er det blevet betydeligt nemmere at se hvad som skal gøres for at kunne sende en delvis færdigbygget maskine ud på markedet og hvilken dokumentation som skal medfølge.

• Nye certificeringsmetoder ved CE-mærkning af maskiner

Visse certificeringsmåder er borttaget (f.eks. at sende teknisk dokumentation til anmeldt organ for opbevaring) og et nyt er tilkommet (fuldstændig kvalitetssikring).

• Indholdet i brugsanvisningen er udvidet

Med det nye maskindirektiv er kravet på brugsanvisningen omformuleret og tydeliggjort. Blandt andet skal følgende helt nye punkter indgå i brugsanvisningen: EF-forsikring om overensstemmelse, forudsætningerne for at maskinens stabilitet skal bevares, arbejdsmetode ved havari, specifikation af reservedele.

• Tydeliggørelse af kravet på den tekniske dokumentation

Den tekniske dokumentation skal laves til alle maskiner, selv de delvis færdiggjorte. Nu fremgår det tydeligere at dokumentationen af risikoanalysen skal indgå i den tekniske dokumentation.

Desuden kan nævnes at sikkerhedskomponenter skal CE-mærkes mod maskindirektivet, og ikke bare mod EMC- og Lavspændingsdirektivet.

Hvor kan jeg få hjælp?

Det nye maskindirektiv kan downloades fra EUR-Lex hjemmesiden. Som hjælp for at tolke direktivet findes flere forskellige dokumenter, og et der er specielt værd at nævne er denne omfattende guide fra den europæiske kommission som forklarer indholdet af mange af punkterne i maskindirektivet. Et andet interessant dokument er denne detaljerede sammenligning imellem det gamle og nye maskindirektiv.

Har du spørgsmål angående det nye maskindirektiv er du velkommen til at kontakte os. Se gerne nærmere på vores kursusudbud omkring maskinsikkerhed under Uddannelse i menuen til venstre.

OBS! Noter at det nye maskindirektiv ikke har nogen sammenhæng til overgangen fra EN 954-1 til EN ISO 13849-1 (fra kategorier til Performance Level). Læs mere om sikkerhed i styresystemer her.

 

Blivende Fastgørelsesanordninger

Hvornår kræves der “blivende” fastgørelsesanordninger på fast afskærmning?

– kun når det er nødvendigt at dele af beskyttelsen afmonteres ved vedligeholdelsesarbejde.

I det nye maskindirektiv kræves det at fastgørelsesanordninger på hegn og andre faste afskærmninger skal forblive på afskærmningen eller på maskinen også når hegnet/afskærmningen fjernes midlertidigt. Dette krav gælder ifølge direktivet for de dele af afskærmningen der kan fjernes ved arbejde som rengøring og vedligehold, og gælder derfor ikke for alle dele af afskærmningen. I efterfølgende tekst forklares nærmere hvordan maskindirektivets krav bør tolkes.

I det nye maskindirektiv 2006/42/EG (i Danmark Bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler nr. 612 af 25. juni 2008) findes det nye krav angående fast afskærmning:

1.4.2.1 Faste afskærmninger

Faste afskærmninger skal være monterede således at der skal anvendes værktøj for at åbne eller fjerne dem.

Fastgørelsesanordningerne skal forblive på afskærmningen eller maskinen, når afskærmningen afmonteres.

Når det er muligt, må faste afskærmninger ikke kunne forblive på plads uden deres fastgørelsesmidler.

Det nye er kravet om at fastgørelsesnordningerne skal forblive på afskærmningen eller maskinen når afskærmningen demonteres. Ved første øjekast kan kravet tolkes absolut – det vil sige, det gælder alle faste afskærmninger. Men grundtanken med kravet er at mindske risikoen for at afskærmning der fjernes som en del af arbejdsprocessen, eksempelvis vedligehold, ikke genmonteres eller kun delvist fastgøres på grund af at en eller flere af fastgørelsesanordningerne er bortkommen.

Som maskinbygger skal man udføre en risikovurdering for konstruktionen af maskinen, samt risikobedømme alle arbejdesfunktionerne som skal udføres. Hvis man i risikovurderingen kommer frem til at det er nødvendigt at demontere afskærmning midlertidigt, i forbindelse med nogle arbejdes momenter, kan det medføre at fastgørelsesanordningerne skal forblive på afskærmningen eller maskinen. I standarden EN 953+A1 Maskinsikkerhed -afskærmninger – Almene krav til konstruktion og fremstilling af fast og bevægelig afskærmning (som er revideret mod det nye maskindirektiv) findes følgende krav:

7.2 Blivende fastgørelsesanordninger

Om det förutses (t.ex. underhåll) att det fasta skyddet kommer att tas bort ska fästelementen förbli fästade vid skyddet eller maskinen.

Man betoner altså at når det forudses at afskærmningen behøver at blive demonteret skal fastgørelsesanordningerne forblive på afskærmningen eller maskinen. (Figuren viser et eksempel fra EN 953 på et blivende fastgørelseselement.)

Yderligere forklaring på hvornår blivende fastgørelsesanordninger er nødvendige gives i den officielle guide til maskindirektivet.

Application of this requirement depends on the manufacturer’s assessment of

the risk concerned. The requirement applies to any fixed guards that are liable to

be removed by the user with a risk of loss of the fixings, for example, to fixed

guards that are liable to be removed during routine cleaning, setting or

maintenance operations carried out at the place of use. The requirement does not

necessarily apply to fixed guards that are only liable to be removed, for

example, when the machinery is completely overhauled, is subject to major

repairs or is dismantled for transfer to another site.

 

Her angives endnu tydeligere at kravet gælder når man kan forudse at afskærmningen skal demonteres ved eksempelvis rengøring eller vedligeholdelse. Kravet gælder derfor ikke for afskærmning som kun demonteres ved en større reparation eller gennemgang af maskinen.

Men hvad gælder så hvis det er nødvendigt at fjerne afskærmningen ofte? Rækker det så fortsat at have en fastafskærmning som skal monteres af og på? I maskindirektivet findes følgende krav risici i forbindelse med bevægelige dele.

1.3.8.1. Bevægelige, kraftoverførende dele

Bevægelige afskærmninger med tvangskobling bør benyttes, når det forventes, at der ofte skal foretages indgreb.

Hvis en afskærmning ofte skal fjernes og sættes på er risikoen meget stor for at den helt enkelt bliver stående ved siden af maskinen og dermed bliver bevægelige dele og andre risikokilder konstant tilgængelige. Denne risiko er lige stor for alle bevægelige dele af maskinen og gælder ikke kun transmissionsdele.

Sammenfatning

Hvis man i risikobedømmelsen kommer frem til at et arbejdsmoment kræver at en fast afskærmning skal af og på monteres (eksempelvis ved vedligeholdelse, rengøring etc.) skal fastgørelsesanordningerne forblive på afskærmningen eller maskinen. Skal dette arbejdsmoment udføres ofte (maskinbyggeren bedømmer selv hvad der er ofte!) bør bevægelig afskærmninger med tvangskobling benyttes i stedet. Sidstnævnte løsning er helt klart en sikrere og bedre løsning også selv om arbejdet ikke sker ofte. Selv om fastgørelsesanordningerne bliver sidende på afskærmningen er risikoen stor for at afskærmningen af bekvemlighed ikke genmonteres. Som understøttelse af dette argument vises her et andet krav fra maskindirektivet.

1.4. KENDETEGN VED AFSKÆRMNINGER OG BESKYTTELSESUDSTYR

1.4.1. Generelle krav

Afskærmninger og beskyttelsesudstyr:

…må ikke uden videre kunne omgås eller sættes ud af drift

– skal muliggøre absolut nødvendig anbringelse og/eller udskiftning af værktøj samt

vedligeholdelsesarbejde, idet adgangen begrænses til det område, hvor arbejdet skal udføres, så vidt muligt uden fjernelse af afskærmningen eller uden at sætte beskyttelsesudstyret ud af funktion.

Kravet om blivende fastgørelsesanordninger gælder altså kun for beskyttelse som ved planlagt

arbejde skal af og på monteres. Men overvej selv i disse tilfælde at anvende bevægelige afskærmninger med tvangskobling. I anden afsnit af udklippet ovenfor angiver maskindirektivet desuden at man ikke bør vælge en beskyttelse, som det er nødvendigt at fjerne ved almindelig vedligeholdelsesarbejde.

Jokab Safety kan tilbyde hegnssystemer med traditionelle netlåse såvel som netlåse der bliver siddende på nettet samt overvågede bevægelig afskærmning. Kontakt os så vejleder vi dig omkring den bedste løsningen.