Nedenstående er gældende for ordre, leverancer samt ydelser fra JOKAB SAFETY DK A/S (herefter kaldet JS), med mindre der foreligger anden skriftlig aftale.   1. Forsendelse , returnering og skaffevarer Forsendelse finder sted for købers regning og risiko ab JOKAB SAFETY. Lagervarer tages inden for 30 dage retur såfremt de er i ubeskadiget originalemballage samt i fuld salgsbar stand. Der modregnes et returgebyr på 20% af det fakturerede beløb, dog minimum kr. 350,00. Varer der er produceret eller hjemtaget og ikke hører til vort lagersortiment (skaffevarer), specielvarer samt varer skåret på mål, tages ikke retur. Varer til besigt faktureres, men tages retur inden for 2 uger, såfremt de er i ubeskadiget originalemballage samt i fuld salgsbar stand. Der modregnes et returbeløb kr. 350,00 på alle besigtvarer. Skaffevarer kan efter de er sat i ordre, ikke afbestilles. 2. Emballage Emballage faktureres til kostpris og tages ikke retur. 3. Transportskader Levering er at betragte fra det øjeblik varen afleveres til fragtfører. Anmeldelse af transportskader skal derfor ske til transportøren ved varens modtagelse. JS påtager sig normalt ikke transportforsikring. 4. Reklamationer Reklamationer over manko eller andre synlige fejl og mangler skal ske inden for 8 dage fra varens modtagelse. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende. 5. Mangler JS’s mangelansvar gælder i 12 måneder fra levering. Inden for denne periode erstattes, repareres eller refunderes efter vores valg produkter der måtte være behæftet med væsentlige mangler. Bortset fra pligten til at afhjælpe ovenstående mangler har JS intet ansvar for købers tab som følge af sådanne mangler. JS hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden sekundær skade. Hvis de af JS’s leverede varer anvendes til byggeri i Danmark, reguleres JS’s mangelansvar overfor efterfølgende omsætningsled i overensstemmelse med den af byggestyrelsen udformet byggeleve- ranceklausul således: ”JS’s ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leverance til køber. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke kan eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod JS. Også i sådanne tilfælde kan JS kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang JS’s egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger JS’s eget kontraktforhold med JS’s køber. JS anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed”. 6. Betalingsbetingelser Firmaer, der ikke tidligere har købt hos JS, betaler kontant inden modtagelse af varerne. Derefter foretages en kreditvurdering som vil være afgørende for de efterfølgende ordrer/betalinger. Ved overskridelse af de aftalte betalingsbetingelser har JS krav på forrentning af det skyldige beløb, p.t. 2% pr. påbegyndt måned. Kursdifference vil ved for sen betaling blive debiteret køber. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling på grund af modkrav, som JS ikke skriftligt har godkendt. Ved ordre på over kr. 100.000 incl. moms erlægges betaling således: 1/3 ved ordreafgivelse 1/3 ved levering 1/3 med normale betalingsbetingelser eller ved bankgaranti efter aftale. 7. Tilbud Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, og baseret på de på tilbudsdagen gældende salgspriser, afgifter, toldsatser, og valutakurser. Afvigelser fra ovennævnte vil være angivet på tilbuddet. Bilagsmateriale som er leveret med et tilbud er JS’s ejendom såfremt at tilbuddet ikke føre til ordre, og skal tilbageleveres til JS. 8. Datamateriale Datablade, kataloger og andet informationsmateriale er uden forbindende, og vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel. 9. Force majeure JS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, som skyldes force majeure, så som regeringsindgreb, indgreb af offentlige myndigheder, krig, optøjer, ildsvåde, strejke, lockout, mangelfuld leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændstof, drivkraft, import- og/eller eksportforbud eller nogen anden årsag som ligger uden for JS’s kontrol. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. 10. Produktansvar JS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af JS. JS erstatning kan ved personskade ikke overstige 2.000.000 kr. inkl. renter og omkostninger pr. skade. JS kan ikke holdes ansvarlig for produktskader, der medfører skader på ting, herunder, men ikke begrænset til, løsøre, fast ejendom, skibe og fly, medmindre produktskaden indtræffer for en forbruger (forbrugertingsskade). JS’ erstatning ved forbrugertingsskader kan dog aldrig overstige kr. 2.000.000 inkl. renter og omkostninger pr. skade. JS er ikke ansvarlig for avancetab, tidstab, driftstab eller anden indirekte tab. I den udstrækning som JS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtiget til at holde JS skadesløs. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatnings- ansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. JS og køber er gensidigt forpligtiget til at lade sig sagsøge ved den domstol som behandler erstatningskrav, der er rejst af en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produktet. JS er under ingen omstændigheder ansvarlig for skade forvoldt pga. datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf.